Konkursy

ZAPROSZENIE NA JEDWABIEŃSKIE MIKROFONY

Drodzy Mieszkańcy Gminy Jedwabne oraz regionu

Już od jutra ruszają zapisy na pierwszy Konkurs piosenki dla DOROSŁYCH pn. "JEDWABIEŃSKIE MIKROFONY"

nad którym:

Patronat Honorowy sprawuje Burmistrz Jedwabnego - Adam Mariusz Niebrzydowski

Koordynatorami są: Dyrektor M-gok Jedwabne Ewelina Żebrowska - Walczyk oraz Dominik Bajorek


W gremium sędziowskim znajdą się dobrze znani jedwabieńskiej publiczności artyści sceny polskiej
 i zagranicznej:

Małgorzata Szarek - wokalistka, instruktorka śpiewu

Marcin Staszek - wokalista, konferansjer, songwriter

Dawid Litwiński - wokalista, frontman zespołu Sound'n'Grace

Dominik Bajorek - wokalista, aranżer, barber

O oprawę muzyczną konkursu zadba muzyk, gitarzysta, konferansjer - Przemek Kamiński

Zapisy na konkurs rozpatrywane będą w 3 kategoriach SOLISTYCZNYCH:

- młodzież 16-20 lat

 - dorośli 21+

 - seniorzy 50+

Regulamin konkursu oraz karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.naszakultura.pl lub
w siedzibie M-GOK Jedwabne

Na zgłoszenia oraz podkłady muzyczne czekamy do 10 maja 2024 roku do godz. 15.00

Fotogaleria

Załączniki

  1. Regulamin konkursu
  2. Karta zgłoszeniowa
  3. Informacja administratora
2024-04-29 11:49 MGOK Jedwabne

IX FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I HARCERSKIEJ W JEDWABNEM

ZAPROSZENIE DO KONKURSU - 25.11.2023 r.

 

Bardzo prosimy o przesyłanie podkładów na email: mgokjedwabne@wp.pl albo
na Facebook profil m-gok Jedwabne (Messenger) do 14.11.2023 roku.

I. ORGANIZATOR

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem i  21 DH ,,Agapa-Pomocna dłoń”
im. ks. Kazimierza Lutosławskiego w Jedwabnem

II. MIEJSCE KONKURSU

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem ul. Piękna 8 18-420 Jedwabne tel.862172124

 III. CEL KONKURSU

 Festiwal jest okazją do kształtowania uczuć patriotycznych, upowszechniania polskiej tradycji narodowej, wzmocnienia identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym, wspierania wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez śpiew. Będzie również okazją do przywrócenia naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już polskich pieśni patriotycznych, żołnierskich i harcerskich oraz pielęgnowania kulturowego dziedzictwa kraju i regionu.

IV. TERMIN

 25.11. 2023 r. (sobota)

V. UCZESTNICY KONKURSU

• Konkurs o zasięgu regionalnym z wyłączeniem miasta Łomża.

• Konkurs przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniów z Miasta i Gminy Jedwabne,  Przytuł, Jeziorka, Stawisk, Piątnicy, Wizny, Drozdowa, Rakowa oraz zespołów, gromad zuchowych i drużyn harcerskich działających w naszym regionie.

• W konkursie udział biorą wykonawcy w czterech kategoriach wiekowych:

I kategoria - klasy I - III szkoły podstawowej, II kategoria - klasy IV - VI szkoły podstawowej, III kategoria - klasy VII - VIII szkoły podstawowej, IV kategoria
 - zespół/gromada zuchowa/ drużyna harcerska ( w kategorii wiekowej szkoła podstawowa)

 VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie biorą udział soliści, zespoły/ gromady/ drużyny harcerskie w/w kategoriach wiekowych.

2. Uczestnicy/ zespoły/ gromady/ drużyny przygotowują jeden utwór - jedną piosenkę patriotyczną lub harcerską w języku polskim.

3. Uczestnicy/ zespoły/ gromady/ drużyny mogą prezentować się w formie:

• z towarzyszeniem akompaniatora (instrumenty np. keyboard, gitara itp. akompaniatorzy zapewniają we własnym zakresie)

• z podkładem muzycznym nie zawierającym wokalu w wersji cyfrowej (CD - audio, MP3)

 4. Organizator zapewnia obsługę techniczną ( akustyka, nagłośnienie).

VII. KRYTERIA OCENY

 • dobór repertuaru

 • umiejętności wokalne i muzykalność

 • dykcja, aranżacja, poprawność intonacji

 • ogólny wyraz artystyczny

 Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

VIII. NAGRODY

Planowane jest przydzielenie nagród rzeczowych i wyróżnień w każdej kategorii wiekowej oraz dyplomów za uczestnictwo. Wyłonienia zwycięzców IX Festiwalu Pieśni Patriotycznej
i Harcerskiej dokona Komisja Konkursowa.

 IX. ZGŁOSZENIA

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.naszakultura.pl (instytucje kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem) oraz Profil Facebook M-gok Jedwabne.

 • Z uwagi na wymóg posiadania przez Organizatora Konkursu podpisanej przez rodziców lub opiekunów prawnych zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu, a także zgody na udostępnienie jego wizerunku ( RODO).

• Organizator wyklucza przyjmowanie zgłoszeń drogą telefoniczną oraz mailową.
(wyłączność stanowi przesłanie podkładu).

 • Wypełnione zgłoszenie wraz z wymaganymi zgodami i oświadczeniami RODO oraz podkłady muzyczne należy dostarczyć najlepiej osobiście najpóźniej do 14.11.2023 roku albo przesłać na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem, ul. Piękna 8, 18- 420 Jedwabne.

ZGŁOSZENIA DOSTARCZONE/PRZESŁĄNE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE
 NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ!

W celu zminimalizowania problemów technicznych prosimy o wcześniejsze dostarczenie podpisanych podkładów muzycznych. Uczestnicy dojeżdżają na koszt własny pod opieką opiekuna, który odpowiada za grupę do końca trwania konkursu.

X. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PRZYGOTOWANIE I KOORDYNACJĘ PRZEGLĄDU:

 Marzena Bagińska - drużynowa/ instruktor kulturalno-oświatowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem, tel. 862172124 lub 500175636.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

IX  FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I HARCERSKIEJ

Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………………………………………….Szkoła/ placówka delegująca: …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. Klasa: …………………… Wiek: …………………… Kategoria: …………………………… Tytuł utworu/autor tekstu i muzyki: …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. Imię, nazwisko i telefon osoby zgłaszającej uczestnika do festiwalu: …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ UCZESTNIKA KONKURSU

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Jedwabnem moich danych osobowych, zgodnie z art.7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w trakcie organizacji i trwania
 IX Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Harcerskiej w Jedwabnem. Oświadczam, iż treść Regulaminu IX Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Harcerskiej w Jedwabnem jest mi znana. Zamieszczone w niniejszym formularzu dane osobowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.), zostały podane dobrowolnie. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem.

……………………………………………………………

Data i podpis osoby zgłaszającej uczestnika konkursu

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Zgody na przetwarzanie danych osobowych

……………………………………………………………………………………… (imię/imiona i nazwisko dziecka biorącego udział w konkursie)

Wyrażam/y zgodnie z art.7 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., wyraźną i dobrowolną zgodę na zbieranie, przetwarzanie
i wykorzystywanie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem, ul. Piękna 8,
18-420 Jedwabne, danych osobowych mojego dziecka w celach organizacyjnych
i promocyjnych IX Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Harcerskiej organizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przeprowadzenia wszystkich działań organizacyjnych. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z informacją administratora danych osobowych dołączoną do oświadczeń, dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

 ………………………….. miejscowość, data………………

…………………………………………..

podpisy rodziców (opiekunów prawnych)

 

 

 

 

ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

§1 Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka

……………………………………………………………………………………………… (podać imię/imiona i nazwisko)

przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem, w ramach realizacji IX Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Harcerskiej

 §2 Wyrażam zezwolenie na wykorzystanie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 w Jedwabnem lub przez inne osoby działające na zlecenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem, wizerunku mojego dziecka na fotografiach lub materiałach video,
na których utrwalono ten wizerunek, oraz zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie wizerunku
w materiałach służących popularyzacji IX Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Harcerskiej
w Jedwabnem przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem poprzez rozpowszechnianie tego wizerunku w: mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej
www.jedwabne.pl, profil Facebook M-gok Jedwabne oraz www.naszakultura.pl; prasie, broszurach ulotkach, gazetkach itp.; zezwolenie obowiązuje w okresie od podpisania niniejszego Zezwolenia do czasu zakończenia działań organizacyjnych i promocyjnych.

 §3 Oświadczam, że wykorzystanie mojego wizerunku zgodnie z niniejszym Zezwoleniem nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw.

§4 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem, może przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszym Zezwoleniu, w celu promocji wszystkich działań projektowych prowadzonych przez Ośrodek.

 §5 Oświadczam, że niniejsze zezwolenie udzielam nieodpłatnie.

….………………….………………………………………

(data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)

Fotogaleria

2023-10-12 11:48 MGOK Jedwabne

KONKURSPiękna zimowa aura sprzyja zabawom na śniegu, zapraszamy więc wszystkich mieszkańców naszego miasta i gminy do udziału w konkursie na najładniejszą i najbardziej pomysłową figurę ze śniegu. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Po pierwsze trzeba ulepić figurę np. bałwana, postać z bajki, ulubione zwierzę itp, później zrobić jej zdjęcie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem

ogłasza konkurs pt.”W krainie śniegu i lodu”

Piękna zimowa aura sprzyja zabawom na śniegu, zapraszamy więc wszystkich mieszkańców naszego miasta i gminy do udziału w konkursie na najładniejszą i najbardziej pomysłową figurę ze śniegu. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Po pierwsze trzeba ulepić figurę np. bałwana, postać z bajki, ulubione zwierzę itp, później zrobić jej zdjęcie.

Szczegóły w regulaminie poniżej.

Regulamin:

Zdjęcie śniegowej figurki należy przesłać lub przynieść do
Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem ul. Piękna 8; 18-420 Jedwabne
tel. 862172124

Do zdjęcia należy dołączyć kartę zgłoszeniową.

Jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na ulepienie śniegowej figury liczymy na pomysłowość naszych mieszkańców i korzystanie z ogólnie dostępnych materiałów w celu stworzenia zimowej figury.

Komisja oceni pomysłowość wykonania zarówno figury, jak i jakość zdjęcia, mile widziane zdjęcia z autorami śnieżnej rzeźby. Autorzy najfajniejszych zdjęć otrzymają nagrody a zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie www.jedwabne.pl  oraz www.naszakultura.pl
 Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na publikację
zdjęć na powyższych stronach.

Do konkursu można zgłaszać jedynie zdjęcia własnego autorstwa max. 2 sztuki.

Ulepiona figura musi być własnoręcznie wykonana i nie może być w jakikolwiek sposób obraźliwa ani naruszać zasad dobrego wychowania.

Uczestnicy muszą być mieszkańcami Miasta i Gminy Jedwabne.

Na zdjęcia czekamy do 01 lutego 2017 r.

W przypadku małej ilości prac zgłoszonych do konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.

Zdjęcia w formacie jpg. wraz z kartą zgłoszeniową prosimy przesyłać na adres mgokjedwabne@wp.pl lub nagrać na płycie i dostarczyć  osobiście lub pocztą na adres Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem ul. Piękna 8; 18-420 Jedwabne

Podsumowanie konkursu figur śnieżnych i wręczenie nagród nastąpi 3 lutego 2017r.

KARTA ZGŁOSZENIOWA – Konkurs pt. „.W krainie śniegu i lodu

Imię i nazwisko zgłaszającego

(podpis opiekuna prawnego)

 

 

Imię i nazwisko autora „figury”

 

 

Wiek autora

 

 

Adres kontaktowy

 

 

 

Adres mailowy

 

 

 

Nr telefonu kontaktowy

 

 

 

Tytuł i nr zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin konkursu
W krainie śniegu i lodu” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich
danych osobowych na potrzeby konkursu.

 

 

....................................................                                                      .....................................................

             Miejscowość , data                                                                  Czytelny podpis

 

 

 

 

Oświadczenie o posiadaniu i zrzeczeniu się praw autorskich dla zgłoszonych zdjęć *

 

Ja niżej podpisany zaświadczam, że zdjęcia zgłoszone przeze mnie na konkurs są mojego autorstwa
oraz, że korzystanie ze zdjęcia nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Jednocześnie zrzekam się
praw autorskich dla zgłoszonych zdjęć na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem.

 

....................................................                                                      .....................................................

             Miejscowość , data                                                                  Czytelny podpis

 

 

 

 

 

* W przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisuje opiekun lub rodzic. 

2017-01-13 12:02 MGOK Jedwabne

Moja ulubiona postać bajkowa

Na kole plastycznym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem powstały dwie prace na konkurs pt. „Moja ulubiona postać bajkowa” zorganizowany przez Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. Celem konkursu było wzbudzenie w uczestnikach kreatywności w opisaniu swojej ulubionej bajkowej postaci lub w wykonaniu pracy plastycznej, rozwijanie uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci, wzbogacenie warsztatu plastycznego i różnorodnych form i technik plastycznych,  propagowanie bajek i baśni,  popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów. Zadaniem uczestników w wieku  6-9 lat było nadesłanie pracy plastycznej, w formie płaskiej, wykonanej w dowolnej technice, przedstawiającej swoją ulubioną postać bajkową, a  wieku  10-13 lat nadesłanie pracy literackiej napisanej w dowolnym gatunku (opowiadanie, opis, wiersz itp.) przedstawiającej bajkową postać, jej przygodę itp. Pracę plastyczną „Kubuś Puchatek”  wykonała Karolina Sobuta lat 8 , pracę literacką napisała Paulina Sobuta lat11.

2016-09-16 15:47 MGOK Jedwabne

Konkurs plastyczny „Twoja ulubiona opowieść biblijna”

Na kole plastycznym w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem powstały trzy prace plastyczne na IV Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Celem konkursu było  poszerzanie wiedzy na temat Pisma Św. i historii chrześcijaństwa,  rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych oraz zachęcenie uczestników do prezentowania własnych umiejętności.  Praca Pauliny Sobuty przedstawia Arkę Noego, praca Karoliny Sobuty Jezusa i cudowny połów ryb a praca Dominiki Sobuty Potop Arki Noego. 

Fotogaleria

2016-07-14 14:24 MGOK Jedwabne

Konkurs plastyczny „Pielęgniarka i położna w oczach dziecka"

W konkursie plastycznym ,,Pielęgniarka i położna w oczach dziecka'' zorganizowanym przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łomży wzięły dział Paulina Sobuta, Karolina Sobuta i Dominika Sobuta, które namalowały prace na kołku plastyczno- manualnym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem. Celem konkursu było: poznanie i zaprezentowanie pracy pielęgniarki i położnej jako osób sprawujących profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim; kształtowanie szacunku dla pracy pielęgniarki/położnej; promocja zawodu pielęgniarki i położnej, a w ślad za tym wzrost jego prestiżu społecznego i zawodowego; doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę;  prezentacja osiągnięć twórczych uczestników w tematyce określonej hasłem programowym konkursu, rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

Fotogaleria

2016-04-12 15:27 MGOK Jedwabne

Konkurs plastyczny „Smok Wawelski w oczach dziecka”

Dominika Sobuta lat 6 na kole plastycznym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem namalowała „Smoka Wawelskiego”. Praca dziewczynki weźmie udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym Smok Wawelski w oczach dzieckaorganizowanym przez Samorządowe Przedszkole nr 2 w Krakowie. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie portretu smoka wawelskiego. Portret powinien zawierać jak najwięcej elementów krakowskich oraz przedstawiać Smoka na tle zabytków Krakowa.

Fotogaleria

2016-03-25 09:08 MGOK Jedwabne

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin