ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Z A P R O S Z E N I E
Konkurs Świąteczny
„Anioły Bożonarodzeniowe”
1. Organizator:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem
ul. Piękna 8, 18-420 Jedwabne
Email: mgokjedwabne@wp.pl
tel.: (86) 2172124
2. Cele konkursu:
- propagowanie tradycji bożonarodzeniowej
- promowanie kreatywności i aktywności twórczej
- zachęcanie do samodzielnego i kreatywnego wykonania przestrzennych ozdób świątecznych.
3. Zasady konkursu:
Prace konkursowe powinny zostać wykonane według następujących zasad:
• Format przestrzenny: Wysokość około od 30 do 150 cm
• Technika: dowolna ( papier, karton, różnorodne masy plastyczne, ceramika, szyte z materiałów itp.)
• Techniki mogą być mieszane (z wyłączeniem szklanych materiałów, artykułów żywnościowych - kasz, makaronu itp.)
• Anioł powinien stać bez podpierania.
4. Prace nie będą zwracane uczestnikom - przechodzą na własność Organizatora.
5. Każdy uczestnik zgłasza jedną pracę z następującymi informacjami (kartkę ze sztywnego papieru należy przywiązać do Aniołka): Imię, nazwisko, wiek ucznia/klasa, nazwa szkoły z adresem, nr telefonu i adresem e-mail, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana (pismem drukowanym).
Ponadto należy wypełnić załączniki:
Załącznik nr. 1 karta zgłoszeniowa uczestnika
Załącznik nr.2 oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego
Terminy i warunki uczestnictwa:
1. Do 10 stycznia 2023r. - dostarczenie pracy na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Jedwabnem z dopiskiem „Anioły" /Decyduje data stempla pocztowego/, ul. Piękna 8, 18-420 Jedwabne.
2. Do 17 stycznia 2023r. zostaną opublikowane wyniki konkursu na profilu Facebook M-gok Jedwabne i na stronie internetowej www.naszakultura.pl
3. Ocena i nagrody
Powołane przez organizatora jury oceni prace, biorąc pod uwagę:
• zgodność tematyki i techniki wykonania pracy
• pomysłowość i oryginalność
• walory artystyczne i estetykę pracy.
4. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora prawa
do nieodpłatnego wykorzystania pracy w celach związanych z konkursem, w tym promujących konkurs oraz wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art.6 ust.1 ) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
( Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r ).
Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu: organizacji i przeprowadzenia konkursu. Nadesłanie prac z kartkami informacyjnymi jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Prace bez informacji o autorze lub z informacją nieczytelną, nie wezmą udziału w konkursie. Organizator konkursu informuje, iż nie wysyła nagród. Należy je odebrać osobiście. Nagrody będę wręczone 21 stycznia 2023 roku na gali konkursu X Przeglądu Pieśni, Kolęd i Pastorałek. Nagrody nieodebrane będą przekazane do puli nagród w następnej edycji konkursu.
Szczegółowych informacji o konkursie udziela:
Koordynator konkursu: Marzena Bagińska, tel. ( 86) 2172124 lub 500175636 oraz pod adrese:mgokjedwabne@wp.pl
Załącznik nr.1
Karta zgłoszeniowa uczestnika
konkursu Świątecznego
„Anioły Bożonarodzeniowe”
1. Imię i nazwisko autora ……………………………………………………………………..
2. Pełna nazwa szkoły z adresem (e-mail, tel.)…………………………………..............…….
………………………………………………………………………………................................
3.Imię i nazwisko nauczyciela (pod kierunkiem, którego praca została wykonana)
………………………………………………………………………………………………
Załącznik nr.2
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu: Zgłaszając (dziecko/wychowanka) do Konkursu Świątecznego „Anioły Bożonarodzeniowe” oświadczam, że: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych (mojego dziecka/wychowanka) w celu przeprowadzenia i promocji konkursu (w tym publikacja wizerunku laureata na stronie internetowej www. naszakultura.pl oraz na profilu Facebook M-gok Jedwabne)”.
……………………………………………….
Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna
Uwaga: Do prawidłowego zgłoszenia prac na konkurs, niezbędne jest podpisanie oświadczenia.

Fotogaleria

2022-12-14 18:07 MGOK Jedwabne

Copyright @ 2003 Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin